Concursuri

 

 

ATRIBUTIUNI POST INGRIJITOR – Vizualizeaza

FISA CANDIDATULUI- Vizualizeaza

BIBLIOGRAFIE- Vizualizeaza

FORMULAR INSCRIERE- Vizualizeaza

Postat: 29.09.2023
REZULTATELE FINALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE Descarca

Postat: 7.03.2022 ora 16
REZULTATELE PROBEI INTERVIU PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE Descarca

Postat: 7.03.2022 ora 13
REZULTATELE PROBEI PRACTICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE Descarca

Postat: 04.03.2022 ora 13
REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE Descarca

Postat azi 2.03.2022 ora 15.00
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE Descarca

Postat azi 22.02.2022 ora 9.00
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRASOV

Nr. 168/01.02.2022

 AFISAT IN DATA DE: 07.02.2022

ANUNȚ

           Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr.286/2011 actualizată, după cum urmează:

 1. Administrator finaciar grad I S – 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminată.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor: să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul stiințelor economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 15 ani şi în contabilitatea bugetară, minim 5 ani vechime
 • să deţină cunoștințe avansate de utilizare PC (Windows, Microsoft Office, baze de date)
 • reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri în domeniu
 1. Muncitor calificat IV – 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: să fie absolvenți de studii medii, respectiv studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs de calificare profesională, cu cel puțin una din calificările lăcătuș, instalator, mecanic
 • vechime: minim 9 ani în specialitate studiilor necesare exercitării funcției
 • să deţină cunoștințe în domeniile: mecanică, tâmplarie, instalații electrice, termice, sanitare.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. NR. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Condiții generale de participare la concurs conform H.G. nr.286/2011:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS  care va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Notă:

 • adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • în cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • actele prevăzute la litera b), c), d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza la sediul din Braşov, str. Lunga  nr.1 conform calendarului următor:
1. Depunerea dosarelor: 08 februarie 2022 – 21 februarie 2022, ora 14;

 1. În data de 22 februarie 2022, are loc selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatele verificării dosarelor de însciere la sediul unităţii şcolare, ora 9,00; depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor, orele 09.00- 10.00; soluţionarea contestaţiilor, afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscierere, ora 14.00.
 2. Proba scrisă: 02 martie 2022 ora 10.00, ora 15 afişarea rezultatelor la proba scrisă.

4.În data de 03 martie 2022 se depun eventualele contestaţii între orele 09.00-10.00, soluţionarea contestaţiilor , afişarea listei cu rezultatul final al probei scrise, ora 15.00.

 1. În data de 04 martie 2022 ora 10.00 proba practică, ora 13.00 afişarea rezultatelor la proba practică, depunerea eventualelor contestaţii; ora 15.00 afişarea rezultatelor finale ale probei practice.
 2. În data de 07 martie 2022 ora 10.00 Interviul, ora 13.00 afişarea rezultatelor la interviu, depunerea eventualelor contestaţii; ora 15.00 afişarea rezultatelor finale ale interviului,
 3. În data de 07 martie 2022 afişarea rezultatelor finale ale concursului , ora 16.00.

         Sunt declaraţi ADMIŞI la proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii care au obţinut minim 50 puncte.
         Se consederă ADMIS la concursul pentru ocuparea posturilor vacante, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

BIBLIOGRAFIE


Bibliografie concurs administrator financiar grad I S

 • Legea 1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completarile ulterioare
 • Legea 82/1991 – Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare
 • U.G. 118/2006 – Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare
 • M.F.P. 1792/2002 – Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare
 • M.F.P. 1917/2005 – Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestora cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr.1139/2015 privind modificarea şi completarea O.M.F.P. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 • G. 119/1999 – Privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 500/2002 – Legea privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare
 • M.F.P. 2861/2009 – Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarieriii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare
 • Cunoștințe avansate a sistemelor de operare:

-Windows

-pachetul Microsoft Office

   -Microsoft Word

   -Microsoft Excel

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie concurs muncitor calificat IV

 

 • Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1425/2006
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (Cap.2)
 • Ordinul 163/2007 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor
 • Legea 481/2004 privind protecția civilă
 • Cărți de specialitate în domeniul: tâmplărie, mecanica, instalații electrice, termice, sanitare.

Fisa postului muncitor calificat

Fisa postului administrator financiar I S

Tematica pentru postul de administrator financiar grad I S

Cerere angajare

DIRECTOR,

CARMEN MORUZ
———————————————————————————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————————–

Publicat: 05.11.2019, ora 16
Anunț Rezultate finale
Anunț borderou notare proba interviu pentru examenul organizat în vederea ocupării postului de casier-magaziner
Anunt rezultate proba practica in vederea ocuparii postului de cazier-magaziner desfasurat in data de 09.03.2018
ANUNT REZULTATE CONSURS CASIER -MAGAZINER ORGANIZAT IN DATA DE 07.03.2018
Rezultate selectie dosare de inscriere pentru concursul in vederea ocuparii postului de casier magazioner
Anunt post Casier-Magaziner

Anunt rezultate FINALE pentru examenul organizat in vederea ocuparii postului de secretar sef I S grad II
Anunt rezultate proba interviu pentru examenul organizat in vederea ocuparii postului de secretar sef I S grad II
Rezultate proba practica in vederea ocuparii postului de secretar sef I/S gradul II
Rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei de secretar sef I/S gradul II

 
Examen promovare pentru functia de administrator patrimoniu Grad II in vederea promovarii in Gradul I
Rezultate selectare dosare inscriere pentru concursul organizat in data de 17.01.2018 in vederea ocuparii postului de secretar sef I/S cu studii superioare.